I make cinema that I enjoy

ErosAdvertisement
‘I make cinema that I enjoy…’
Rajkumar Hirani on ‘PK’ pt. 2